Privacybeleid

TuranGoeloe hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy
policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens van personen met wie wij direct of indirect een relatie willen
krijgen, hebben of hebben gehad. Denk daarbij aan:
– Contactpersonen van studenten die wij tot onze klanten rekenen;
– Bezoekers van onze websites.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. TuranGoeloe houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG. Dit brengt met
zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zich tot enkel die gegevens welke minimaal nodig
zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van
uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze
respecteren.

Als TuranGoeloe zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u
na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact
met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van studenten
Persoonsgegevens van studenten worden door TuranGoeloe verwerkt ten behoeve van de volgende
doeleinden;
– Administratieve doeleinden;
– Communicatie over de diensten en/of uitnodigingen;
– Het uitvoeren van de opdrachten ten opzichte van de gekozen dienst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De overeengekomen dienst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan TuranGoeloe de volgende persoonsgegevens van u
vragen:
– Volledige naam zoals deze in het paspoort staat vermeld;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Geslacht;
– Woonadres;
– Kopie paspoort,
– Kopie bankpas,
– Toekenningsbeschikking DUO,
– Inschrijving school,
Uw persoonsgegevens worden door TuranGoeloe opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:
Buddyschap: Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële
administratie voor maximaal 7 jaar.
Huisvesting: één jaar nadat u de woonruimte die TuranGoeloe heeft gevonden verlaat.

Verweking van persoonsgegevens van ouders/ garant
Persoonsgegevens van ouders worden door TuranGoeloe verwerkt ten behoeve van de volgende
doeleinden;
– Administratie doeleinden;
– Communicatie over de diensten en/of uitnodigingen;
– Het uitvoeren van de opdrachten ten opzichte van de gekozen dienst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De overeengekomen dienst.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan TuranGoeloe de volgende persoonsgegevens van u
vragen:
– Volledige naam zoals deze in het paspoort staat vermeld;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Geslacht;
– Woonadres;
– Kopie Paspoort;
– Bankafschrift;
– Salarisstrook;
– werkgeversverklaring
– Werknemersverklaring of KvK uittreksel indien van toepassing.
– inkomensverklaring,
– winst-verlies berekening.

Uw persoonsgegevens worden door TuranGoeloe opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:
één jaar nadat de student de woonruimte die TuranGoeloe heeft gevonden verlaat en
daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door TuranGoeloe verwerkt ten behoeve van
de volgende doelstelling(en):
– Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Het inschrijvingsformulier nieuwsbrief.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan TuranGoeloe de volgende persoonsgegevens van u
vragen:
– Volledige naam zoals deze in het paspoort staat vermeld;
– E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door TuranGoeloe opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, ouder(s) van prospect en/of geïnteresseerde
Persoonsgegevens van prospect, ouder(s) van prospect en/of geïnteresseerde worden door
TuranGoeloe verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Mondelinge toestemming, afgifte gegevens website of app, telefonische afgifte gegevens.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan TuranGoeloe de volgende persoonsgegevens van u
vragen:
– Volledige naam zoals deze in het paspoort staat vermeld;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door TuranGoeloe opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende periode dat men gezien wordt als een prospect, ouder(s) van prospect en/of
geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers
Persoonsgegevens van medewerkers worden door TuranGoeloe verwerkt ten behoeve van de
volgende doelstelling(en):
– Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan TuranGoeloe de volgende persoonsgegevens van u
vragen:
– Volledige naam zoals deze in het paspoort staat vermeld;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Geboortedatum;
– Salarisgegevens;
– Kopie ID;
– BSN-nummer;
– Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door TuranGoeloe opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie
voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstekken indien dit noodzakelijk is
voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
– Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
– Benadering via of beheer van social media;
– Het bemiddelen met verhuurders bij de dienst housing for international students.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder
zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk
verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek
(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en
zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met
derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
TuranGoeloe bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze
zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende
maatregelen genomen:
– Alle personen die namens TuranGoeloe van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden
aan geheimhouding daarvan;
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe
is;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke en
technische incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een
andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Externe links
Onze website bevat links naar andere externe websites. Dit Privacy- & Cookiereglement geldt niet
voor die websites. Wij proberen de externe links actueel te houden en naar de juiste websites te
laten verwijzen. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en de manier
waarop daar met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan. Wij adviseren je altijd na te lezen op
welke manier deze andere websites met jouw persoonsgegevens omgaan.

Cookies
TuranGoeloe maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die bij jouw bezoek aan
onze website automatisch op jouw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Je kan je
browser zo instellen dat je tijdens je bezoek aan onze site geen cookies ontvangt.

Functionele cookies
Functionele cookies gebruiken we om je voorkeuren als bezoeker van onze website te registreren en
te onthouden. Zo hoef je jouw voorkeuren niet steeds opnieuw aan te geven en is onze website
makkelijke te gebruiken.

Analytische cookies
Analytische cookies zetten we in om het gebruik van onze website te analyseren, zodat we de
functionaliteit en de effectiviteit kunnen blijven verbeteren. De software die we hiervoor gebruiken
is Google Analytics. Met Google Analytics kunnen we meten welke pagina’s er worden bezocht en
op welke links er wordt geklikt. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google,
waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Alle gegevens
worden anoniem verwerkt, niet gedeeld met derden en niet gebruikt voor andere diensten van
Google.

Cookies aanpassen & verwijderen
Als je niet wilt dat TuranGoeloe cookies plaatst op jouw apparaat, dan kun je het gebruik van
cookies weigeren via de instellingen of opties van je browser. Je moet de instellingen van elke
browser en elk apparaat afzonderlijk aanpassen.
– Chrome Internet
– Explorer
– Firefox
– Safari

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites vind je meer informatie over cookies:
– Consumentenbond: Wat zijn cookies?
– Cookierecht: cookierecht.nl

Welke regels gelden er bij de verwerking van persoonsgegevens?
Er is wet- en regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. Zo geldt in Nederland vanaf
25 mei 2018 de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG). Deze wet vervangt de Wet
bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Wijzigingen
We kunnen dit Privacy- & Cookiereglement aanpassen. Dat doen we bijvoorbeeld als de wet of ons
beleid wijzigt. Wij raden je daarom aan het Privacy- & Cookiereglement opnieuw te bekijken bij
een bezoek aan onze website.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen.

Heb je vragen of opmerkingen over ons Privacy- & Cookiereglement, dan kun je contact met ons
opnemen. Onze klantenservice helpt je verder als je informatie nodig hebt over je gegevens of als je
deze wilt wijzigen.

Contact gegevens
TuranGoeloe
– info@turangoeloe.nl